زوار در رفته یعنی چه؟

به هرچیز خراب، قراضه و داغان، زوار در رفته گفته می‌شود.

اگر کسی را زوار در رفته خطاب کنند، منظورشان این است که آن طرف ظاهر بدی دارد و یا مریض احوال است.

مثال: یارو رو دیدی؟ زوارش در رفته بود!