قاتل بروسلی یعنی چه؟

قاتل بروسلی اصطلاحی است در عامیانه به معنای شخص یا چیز نامشخص و نامعلومی که امکان پیدا کردن آن و مشخص شدن هویتش وجود ندارد.

مثال: دنبال قاتل بروسلی نگرد.

این اصطلاح برابر با ضرب‌المثل پرتغال فروش است وقتی می‌گویند: پیدا کنید پرتقال فروش را ...