عهد تیرکمون شاه یعنی چه؟

عهد تیرکمون شاه کنایه از زمان بسیار قدیم و گذشته می‌باشد و مربوط به روزگاران کهن است.

مثال: این چه لباسیه پوشیدی؟ مال عهد تیرکمون شاهه!

این اصطلاح برابر با عهد بوق است.