از تسمشس یعنی چه؟

اِز تسمشِس جمله‌ای در لهجۀ اصفهانی است و به معنای "از تسمه‌اش است" می‌باشد و برای گفتن اشکال تسمۀ چیزی گفته می‌شود.

مثال:

 + مشکلش چیه؟

 - اِز تِسمِشس دادا ...