خود شیرینی یعنی چه؟

خودشیرینی روشی است که در آن یک فرد تلاش می‌کند تا دیگران را تحت تأثیر خود قرار دهد تا به هدف خود برسد.

همچنین می‌تواند به معنای چاپلوسی، چرب زبانی، پاچه‌خواری و لوس بازی باشد.

مثال: یارو انقدر خودشیرنی کرد تا رئیس بهش پاداش داد.