شیشکی یعنی چه؟

شیشَکی صدایی است که با دهان ایجاد شود و به گونه‌ای برای مسخره کردن فردی به کار برود.

صدایی شبیه صدای باد شکم که برای مسخره‌کردن کسی از دهان ایجاد کردن را شیشکی می‌گویند.