نادخ یعنی چه؟

نادخ به معنای ناجور و اوضاع نابسمان است.

همچنین ممکن است به معنای هرچیز خراب و داغون به کار برود.

دِخ صفتی به معنای خوب و نیکو است و نادخ به معنای چیزی که خوب نیست و ناجور و بد است.