تلپ شدن یعنی چه؟

تِلپ شدن به معنای سربار دیگران شدن، هوارشدن بر سر کسی و خود را به دیگران تحمیل کردن است.

همچنین می‌تواند به معنای میهمان ناخواسته شدن هم باشد.

مثال: فلانی رفته خونه خاله‌ش تلپ شده و نمیره خونه خودشون.