پاپاسی یعنی چه؟

پاپاسی در ایران قدیم برای توصیف پول خُرد یا کم ارزش بکار می‌رفته است.

و هم اکنون در اصطلاحات زبانی و عامیانه منظور از یک پاپاسی نداشتن یعنی هیچ نداشتن و یا یک پاپاسی نیرزیدن یعنی هیچ نیرزیدن.