پایش یعنی چه؟

پایش به معنای نظارت است.

منظور از پایش هشیاری از وضعیت یک سامانه یا پدیده از راه مشاهده دگرگونی‌هایی است که ممکن است با گذر زمان در آن سامانه یا پدیده رخ دهد.

پایش می‌تواند با واژه‌های حراست، نگاهداری، مراقبت، مواظبت و پاسداری مترادف باشد.