آتئیست یعنی چه؟

آتئیست به معنای بی‌خدا و یا کسی که باور دارد خدایی وجود ندارد است.

خداناباوری یا خدا انکاری را آتئیسم می‌گویند و کسی که پیرو این باور باشد، آتئیست عنوان می‌شود.