فدرال یعنی چه؟

فدرال نوعی ویژگی حکومتی است که به‌ صورت اتحادیه‌ای از ایالات‌ خودگردان اداره می‌شود.

یک جمهوری فدرال، اجتماعی از ایالات با دولت مردمی است و در این جمهوری، قدرت بین دولت فدرال و ایالات زیر مجموعه‌اش تقسیم می‌شود.