التیماتوم یعنی چه؟

التیماتوم به معنای هشدار نهایی و اتمام حجت می‌باشد.

برای مثال وقتی می‌گویند به فلانی التیماتوم داده شده، یعنی به وی برای آخرین بار هشدار داده‌اند و با او اتمام حجت کرده‌اند.

در دیپلماسی به اخطار کتبی نهایی دولتی به دولت دیگر در مورد انجام دادن کاری یا برآوردن خواسته‌ای التیماتوم گفته می‌شود که عدم توجه به آن ممکن است به جنگ یا اقدامات خصمانه منجر شود.