آلترناتیو یعنی چه؟

آلترناتیو برگرفته از واژۀ انگلیسی Alternative است و به معنای جایگزین، مورد دیگر و گزینه دیگر می‌باشد.

در اصطلاح آلترناتیو به شخصی یا چیزی گفته می‌شود که به صورت تهدیدآمیزی همواره ممکن است جایگزین آن شخص یا مورد شود.