ددمنشانه یعنی چه؟

ددمنشانه به معنی وحشیانه است.

در واقع ددمنشانه یعنی به منش ددان که "دد" به جانوران وحشی و درنده مانند شیر و پلنگ گفته می‌شود و در کل ددمنشانه یعنی کسی که حالت و منش درنده و وحشی دارد.