تومان یعنی چه؟

تومان واحد شمارش و یکای پول غیررسمی ایران است. هر یک تومان برابر ۱۰ ریال است.

تومان برگرفته از یک واژه مغولی به معنای ده هزار (۱۰۰۰۰) است. در بخش‌بندی‌های لشکری به ده هزار سرباز، تومان گفته و فرمانده آن را امیرتومان می‌نامیدند.

در عامیانه به آن تومن یا تُمَن گفته می‌شود.