افیون یعنی چه؟

افیون به معنای تریاک می‌باشد و ممکن است در کل به معنای مواد مخدر استفاده شود.

تریاک عصاره در هوا خشک شده گل خشخاش است که با تیغ کشیدن به دور کاسبرگ این گل به دست می‌آید.