اعلام برائت یعنی چه؟

برائت در لغت به معنای رهایی، وارهیدگی و سلامت از گناه و عیب، بیزاری از چیزی و دورشدن می‌باشد.

اعلام برائت، در واقع اعلام بیزاری از مشرکان است و به گونه‌ای هشداری می‌باشد به آن‌ها که با اسلام و آموزه‌های اسلامی باید کنار بیایند.