اسپانسر یعنی چه؟

اسپانسر یا Sponsor به معنای حامی مالی و سرمایه‌گذار می‌باشد.

در واقع اسپانسر شرکت، شخص یا گروهی است که گاهی، فعالیت و کار خاصی را پشتیبانی می‌کند و امکانات را برای طرف قراردادش تهیه می‌کند. معمولا اسپانسرها در قبال حمایت از دیگران، به تبلیغ شرکت و محصول خود می‌پردازند.