کنفدراسیون یعنی چه؟

کنفدراسیون اتحادیه‌ای تشکیل‌شده از چند کشور یا ایالت خودمختار است که با حفظ حاکمیت خود برای رسیدن به اهداف مشترک، امور سیاست خارجی و دفاعی را در یکی از ایالت‌ها یا کشورها متمرکز می‌کنند.