تلوتلو خوردن یعنی چه؟

تِلوتِلو خوردن به حرکت در بی‌تعادل بودن و در آستانه افتادن بر روی زمین گفته می‌شود.

این اصطلاح همچنین به نحوه راه رفتن فردی که مست است و در حالت عدم تعادل راه می‌رود هم گفته می‌شود.