آمپر چسباندن یعنی چه؟

آمپر چسباندن اصطلاحی است که در عامیانه به معنای عصبانی و خشمگین شدن است.

در اصطلاحات خودرو، آمپر چسباندن زمانی است که خودرو جوش آورده باشد و نیاز به خنک شدن دارد.