پرستیژ یعنی چه؟

به شخصیت، اعتبار و نفوذ اجتماعی، پرستیژ گفته می‌شود.

همچنین پرستیز با واژه‌های آبرو، اعتبار، تشخص، شخصیت و نفوذ مترادف است.

به فردی که اصطلاحا متشخص است، با پرستیژ می‌گویند.