فلش کارت یعنی چه؟

فلش کارت دسته‌ای از چندین کارت می‌باشد که بر روی آنها اطلاعات آموزشی مانند لغات، اعداد و دیگر موارد وجود دارد. این اطلاعات ممکن است در یک طرف یا دو طرف کارت نوشته شده باشند.

معمولا در یک طرف کارت پرسش و در طرف دیگر پاسخ آن نوشته می‌شود و از فلش کارت برای یادگیری و تمرین استفاده می‌شود. در واقع فلش کارت برای حفظ و به یاد سپردن موضوعی مانند یادگیری واژه‌های انگلیسی به کار می‌شود.