اسپورت یعنی چه؟

اسپورت یا Sport به معنای ورزش یا ورزشی است.

به هر چیز ورزشی مانند پوشاک و کفش اسپورت گفته می‌شود. البته در عامیانه ممکن است از این اصطلاح برای موارد غیر ورزشی که حالت عادی و رسمی ندارند هم استفاده شود.