کلاسیک یعنی چه؟

کلاسیک برگرفته از واژۀ Classic است و به موارد یا ویژگی‌هایی گفته می‌شود که معمول و رایج است و مربوط به امروزه نیست و جدید محسوب نمی‌شود.

به معنای قدیمی و کهن هم می‌باشد.

همچنین کلاسیک به معنای آن چیزی که به کلاس و مدرسه مربوط باشد هم است.