کلوین یعنی چه؟

کِلوین یکای اندازه‌گیری دما است که با نماد K نشان داده می‌شود بر اساس مقیاس مطلق بیان می‌شود.

در اصطلاحات سینما، کلوین درجه رنگ نور است که به میزان درجه حرارت رنگ نور را می‌گویند.