مچ بودن یعنی چه؟

مَچ بودن به معنای جفت و جور بودن و همخوانی داشتن است.

مچ برگرفته از واژۀ انگلیسی Match به معنای همخوانی، تطابق و همتا است.

برای مثال وقتی می‌گویند دو نفر با هم مچ هستند، یعنی هماهنگی و تطابق خاصی با یکدیگر دارند.