غریزه یعنی چه؟

غریزه ویژگی و توانایی‌هایی است که از طریق وراثت و طبیعت به انسان و حیوانات منتقل شده است.

همچنین به گرایش‌ها و تمایلات مشترک انسان و حیوان را غریزه گفته می‌شود.

الگوهای رفتاری غریزی از سرشت برمی‌خیزند و اکتسابی و آموختنی نیستند. رفتارهایی مانند نوع تغذیه و تولید مثل در حیوانات بدون تجربه قبلی و به طور خودکار و از پیش برنامه‌ریزی‌شده اجرا می‌شود.