لامصب یعنی چه؟

لامصب واژه‌ای است که در عامیانه به کار می‌رود و در واقع تغییریافتۀ کلمه‌ی لامذهب است که به مرور به شکل لامصب درآمده است و به معنای بی مذهب و بی دین می‌باشد.

می‌تواند مترادف واژه‌های نامرد، لعنتی و لامروت باشد.