مضمون یعنی چه؟

به معنی و منظوری که از صحبت و کلامی درک شود، مضمون گفته می‌شود.

همچنین به مضمون، فحوای کلام، موضوع کلام، معنای مطلب و محتوای مطلب هم گفته می‌شود.