سوق الجیشی یعنی چه؟

سوق الجیشی به معنای استراتژیک و راهبردی می‌باشد.

به مناطقی که از نظر نظامی و سیاسی حساس و مهم هستند مانند تنگه هرمز، مناطق سوق الجیشی گفته می‌شود.