ان قُلت یعنی چه؟

اِن قُلت ریشۀ عربی دارد و اصطلاحی است که در عامیانه به کار می‌رود و زمانی گفته می‌شود که مخاطب سعی در ايراد گرفتن و اشکال تراشی بيهوده از حرف‌های گوينده و يا کار و عمل او را داشته باشد. آن موقع است که گوينده تذکر می‌دهد: ان قلت نيار!