لغز خواندن یعنی چه؟

لُغُز خواندن یعنی کسی از روی دشمنی يا حسادت و مدعی بودن، حرفی بزند يا از کسی بدگويی و عیب گیری کند.

لغز در لغت به معنای انتقاد، ایراد، متلک، چیستان و معما می‌باشد.