به ضرس قاطع یعنی چه؟

به ضِرس قاطع یعنی از روی یقین و زمانی گفته می‌شود که بخواهید با قاطعیت تمام از چیزی دفاع کنید و بگویید کاملا بر آن یقین دارید.

ضِرس در لغت به معنای دندان یا دندان تیز و برنده است.

برای مثال وقتی بخواهند از چیزی با یقین کامل دفاع کنند، می‌گویند: به ضرس قاطع میگم ...