از شما به ما رسیده یعنی چه؟

از شما به ما رسیده یعنی شما همواره ما را مورد لطف خود قرار داده‌اید. این جمله نوعی ابراز علاقه به فرد است و به معنی تشکر و قدردانی می‌باشد.

البته ممکن است این جمله به عنوان کنایه هم به کار برود.