ضرغام یعنی چه؟

ضرغام به معنای شیر درنده می‌باشد و می‌تواند به معنای شجاع، دلاور و قوی به کار برود.

از جمله مترادف‌های ضرغام می‌توان واژه‌های بی‌باک، نترس، بهادر و شیر را نام برد.