روزمرگی یعنی چه؟

روزمرِگی به معنای تکرار کارهای روزمره به صورت یکنواخت و کسل‌کننده بدون هیچگونه تغییر و پیشرفتی است.

اگر حس کنیم، همه چیز سر جای خودش است و هیچ مسئله جدیدی در زندگی‌مان اتفاق نمی‌افتد و لازم نیست برای رسیدن به تعادل جدید فکر کنیم، دچار روزمرگی خواهیم شد.