استرداد یعنی چه؟

استرداد یعنی پس گرفتن و پس دادن.

برابر پارسی استرداد، بازگرداندن، واپسداد و پس‌گیری است.

استرداد مجرم به معنی بازگرداندن مجرم به کشور متبوعش است.