ارگانیک یعنی چه؟

اُرگانیک یعنی طبیعی، طبیعت گرا و ترکیب شده با طبیعت.

در کشاورزی به محصولات طبیعی که تراریخته نبوده ارگانیک گفته می‌شوند که به صورت طبیعی تولید شده‌اند و فقط با کودهای آلی طبیعی و روش های بیولوژیک مبارزه با آفات تولید شده و در تولید آن هیچگونه کود شیمیایی یا سموم آفت کش بکار نمی رود.

همچنین ارگانیک به معنای اندامی، عضوی و مربوط به اندام هم می‌باشد.