لبیک یعنی چه؟

لبیک واژه‌ای است برگرفته از زبان عربی و به معنای قبول می‌کنم و امر تو را اطاعت می‌کنم می‌باشد.

این اصطلاح معمولا توسط حاجیان در مراسم حج در صحرای عرفات تکرار می‌کنند.