پارادوکس یعنی چه؟

پارادوکس یا متناقض‌نما یعنی آن چیزی که در ابتدا به نظر درست می‌آید ولی اشتباه است و یا به نظر اشتباه می‌آید در صورتی که درست است و در کل قضیه‌ای است که به ظاهر تناقض داشته باشد.

همچنین به استدلالی پارادوکس می‌گویند که حکمی را که قبلا درستی آن اثبات شده را نقض میکند.