محجور یعنی چه؟

محجور به معنای ناتوان، عاجز، بی‌مهارت و بی‌عرضه است و به شخصی که به‌واسطۀ سفاهت و کم‌عقلی از تصرف در اموال خود منع شده باشد، گفته می‌شود.

همچنین معنای مفلس و ورشکسته هم می‌دهد.