فالش یعنی چه؟

فالش در موسیقی به حالتی گفته می‌شود که خواننده، نت موسیقی را بالاتر یا پایین‌تر بخواند و با موسیقی هماهنگ نباشد.

به عبارتی دیگر، فالش خواندن به اتفاقی گفته می‌شود که خواننده در حین خواندن یک یا چند نت را خارج از گام آهنگ بخواند و لحن موسیقیایی آهنگ را از بین ببرد. در این صورت می‌گویند خواننده فالش می‌خواند.