فیک یعنی چه؟

فِیک برگرفته از واژه‌ی انگلیسی Fake است و به معنای جعلی، ساختگی، فریب‌دهنده، تقلبی و دروغین می‌باشد.

فیک، جا زدنِ چیزی یا کسی جور دیگری، غیر از آنچه که واقعاً هست می‌باشد. همچنین به اجناس تقلبی هم فیک می‌گویند.