لینک یعنی چه؟

لینک یک واژه انگلیسی است که به صورت Link نوشته می‌شود و در لغت به معنای ارتباط دادن و پیوند زدن است.

در اینترنت لینک امکان ساده‌ای است که با استفاده از آن می‌توان از صفحه‌ای به صفحه‌ی دیگر منتقل شد و ارتباط برقرار کرد. برای مثال کلمه "یعنی چه" در اینجا یک لینک است که اگر بر روی آن کلیک کنید، به صفحه نخست سایت یعنی چه منتقل می‌شوید.