<

ارسال عبارت جدید

اگر عبارت مورد نظر شما در سایت وجود نداشت، آن را برای ما ارسال کنید و در تکمیل کردن محتوای سایت به کمک کنید. خیلی زود پس از دریافت مورد ارسالی شما، آن را با ذکر نام خودتان بر روی "یعنی چه" قرار خواهیم داد.


در صورتی که پاسخ عبارت مورد نظر خودتان را میدانید و یا توضیحاتی در مورد آن دارید، میتوانید در زیر آن را وارد کنید: